Botimi i hartës së RPJP me veçoritë e rëndësishme natyrore dhe kulturore

Qëllimi kryesor i projektit është të kryhet prezantimi i lokaliteteve më me vlerë natyrore, kulturore dhe të tjera, të cilat janë në funksion të zhvillimit integrues të turizmit në rajon. Harta u botua gjatë mujit nëntor të vitit 2013, në tirazh prej 10.000 kopjesh në gjuhën angleze.

Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2013.

 

Rezultatet

- Pesë takime pune me ekipin e ekspertëve

- Një prezantim publik i verzionit punues së hartës

- U përgatit dhe u botua harta në tirazh prej 10.000 kopjesh

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor