Selektimi i mbeturinave dhe furnizimi i pajisjeve në rajonin planor Jugperëndimor

Qëllimi kryesor i projektit është sigurimi i një mjedisi të pastër për të gjithë qytetarët e rajonit planor Jugperëndimor dhe vazhdimi i proçesit për menaxhimin e integruar të mbeturinave inerte në rajonin Jugperëndimor.

Në kornizat e projektit u furnizuan me dy pajisje për shtypjen e mbeturinave dhe të njëjtat i'u dorëzuan ndërmarrjeve publike komunale në Strugë dhe Ohër. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim t[ barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2013.

 

Rezultatet

- Dy takime pune me përfaqësues nga NKP të komunave

- U porositën dy pajisje - balirkë dhe pres[ për letër dhe plastikë

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor