Studim fizibiliteti për trajtimin e ujërave të zeza që derdhen në lumin Drini i Zi nga Struga deri në Dibër

Në kornizat e këtij projekti u punua në gjetjen e zgjidhjeve adekuate teknike dhe mundësitë për trajtimin e ujërave të zeza që derdhen në lumin Drini i Zi nga Struga deri në Dibër.

Gjatë përgatitjes të verzionit punues dhe të dokumentit përfundimtar u organizuan një numër i madh takimesh me njerëz të specializuar të Komunës së Strugës, Vevçanit dhe Dibrës, e pranë saj u krye prezantim edhe para kryetarëve të komunave të lartë përmenduara. Studimi përfundoi gjatë nëntorit të vitit 2013. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2013.

 

Rezultatet

- Pesë takime pune të ekipit të ekspertëve

- U përgatit Studimi dhe prezantim publik i tij

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor