Mapimi i lokaliteteve të rëndësishme kulturore dhe natyrore në rajonin planor Jugperëndimor

Qëllimi kryesor i projektit është rritja e nivelit të sinjalizimit të trashëgimisë kulturore dhe natyrore, integrimit dhe prezantimit të saj me qëllim rritjen e numrit të vizitorëve ne rajon.

Në kornizat e projektit u përgatitën 126 shenja udhërrëfyese turistike të cilat i'u dorëzuan komunave, të cilat sipas detyrimeve të marra duhet t'i montojnë para lokaliteteve adekuate. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2013.

 

Rezultatet

- U organizuan katër takime pune për vërtetimin e listës së lokaliteteve

- U përgatit dizajni dhe zgjidhje grafike e shenjave

- U përgatitën 126 shenja udhërrëfyese turistike

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor