Punimi i dokumentacionit teknik për rrugën që i lidh komunat Osllomej dhe Zajaz


 


Qëllimet e projektit

Një ndër qëllimet e projektit është të kryhet modernizimi dhe sofistikimi i rrugëve egzistuese lokale dhe rajonale, si edhe ndërtimi i rrugëve të reja, përmes përgatitjes së dokumentacionit teknik në bashkëpunim me Agjencinë shtetërore të rrugëve dhe NJVL si bartës në kuadër të rajonit.

Operatori ekonomik, më parë përgatiti verzionin punues të dokumentit me çka Agjencia për planifikim hapësinor të Republikës së Maqedonisë i përpunoi kushtet për planifikimin hapësinor. Mbi bazën e saj, operatori i angazhuar e përfundoi Projektin themelor të këtij drejtimi rrugor. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2012.


Rezultatet e projekti

- Pesë takime pune të ekipit të ekspertëve

- U përgatit projekt dhe u prezantua para publikut
© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor