Vendosja e modulit plotësues (CO) në punktin matës për emetimin e gazrave dhe ndotjen e ambientit nga “TEC Osllomej”

 

 


Qëllimet e projektit

Qëllimi kryesor i këtij projekti është zvogëlimi i ndotjes së ajrit që nxitet nga TEC Osllomej. Kjo do të arrihet përmes ndjekjes së vazhdueshme të ndotjes së ajrit në zonën e Komunës së Osllomejit, por edhe në Komunën e Zajazit dhe Kërçovës, para së gjtihash se TEC Osllomej, në Strategjinë nacionale për investime në mjedisin jetësor, është kategorizuar si zonë e nxehtë kyçe ku është e nevojshme të kryhet riaftësimi dhe mbrojtja efikase e ajrit dhe e rrethinës.

Stacioni matës modern mobil për matjen e kualitetit të ajrit ambiental pas lëshimit në përdorim gjatë muajit janar të vitit 2012 filloi me matjen e CO2 dhe grimcave PM10 në ajër afër TEC Osllomejit. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Ministrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal për vitin 2012.


Rezultatet e projektit

- Tre takime pune të ekipit të ekspertëve;

- U vendos stacioni matës për matjen e ajrit ambiental në Osllomej dhe rrethinë;

- Eveniment publik dhe lëshimi solemn në përdorim.© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor