Revizioni i projektit bazik për kolektor rajonal për bartjen e ujërave të zeza në komunën e Debërcës dhe lidhja me sistemin e kolektorit Strugë-Ohër


 


Qëllimet e projektit

Një ndër detyrat themelore të Qendrës për zhvillim, në pajtim me prioritetet e parashtruara në Programin për zhvillim është të kryhet rikonstruktimi, modernizimi dhe zgjërimi i sistemeve për pastrimin e ujërave të zeza përmes përgatitjes së dokumentacionit teknik.

Në këtë kontekst gjatë muajit dhjetor të vitit 2012 nga ana e operatorit të angazhuar ekonomik u krye Revizion i Projektit themelor për kolektor në komunën e Debërcës me çfarë projekti u krye plotësisht. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2012.


Rezultatet e projekti

- Tre takime pune të ekipit të ekspertëve

- U krye revizioni i projektit dhe i njëjti u prezantua në publik
© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor