Furnizimi i instrumenteve për detektimin e humbjes së ujërave në rajonin planor Jugperëndimor

Pjisjet e furnizuara - tre detektorë elektro akustikë - ju dhanë për përdorim tre komunave të rajonit planor Jugperëndimor - Strugë, Kërçovë dhe Dibër. Me këta instrumentë identifikohen në kohë pengesat në rrjetin e ujësjellësit, dmth defektet zbulohen shpejtë dhe lehtë, me çka edhe sanimi do të jetë më i shpejtë. Me këtë zvogëlohet humbja e ujërave në rajon dhe qytetarët do të kenë më pak ndërprerje të ujit. Nga ana tjetër, ndërmarrjet publike komunale, do të jenë më efikase dhe do të kursejnë në kohë dhe në harxhime gjatë intervenimit të sistemeve për ujësjellës.

 

Rezultatet

- Dy takime pune me përfaqësues të NPK-ve nga Komunat;

- U krye trajnimi mbi përdorimin e pajisjeve për 6 persona nga NPK-të;

- U shpërnda pajisje për matjen e humbjeve në rrjetin e ujësjellësit për tre komuna.

 

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor