PROJEKT: “Vendosja e aparatit matës për emetimin e gazrave dhe ndotjes të ajrit nga TEC „Oslomej„ dhe përpunimi i studimit me masat e propozuara për mbrojtjen e ndotjes së ajrit”

Gjatë muajit janar të vitit 2013 përsëri u shpall prokurim publik për përpunimin e Studimit pasi që veprimi i mëparshëm u anulua për shkak se ofertat e tejkaluan buxhetin e planifikuar të projektit.

Verzioni punues i Studimit nga ana e operatorit ekonomik u prezantua në Komunën e Kërçovës në prani të të gjithë palëve të interesuara nga të tre komunat, ndërsa dokumenti përfundimtar u prezantua para Këshillit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor. Studimi u mbarua gjatë qershorit të vitit 2013. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Minsitrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal  për vitin 2013.

 

Rezultatet

- Dy takime pune me përfaqësuesit nga komunat përkatëse

- Një prezantim publik të dokumentit punues dhe një nga dokumenti përfundimtar

- Studimi i përgatitur

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor