Studim fizibiliteti për bartjen e ujërave të zeza nga Gradishte deri tek Shën Naum

Qëllimi i projektit:

Qëllimi i projektit është të fitohet zgjidhje teknike optimale - mbi mënyrën e bartjes së ujërave të zeza nga mikro rajoni në fshatrat Trpejca dhe Lubanisht dhe Kompleksit të Shën Naumit. Kjo paraqet bazë për realizimin e fazave tjera për bartjen e ujërave të zeza nga ky rajon (punimi i dokumentacionit teknik detal - Projekti themelor dhe realizim të variantit të miratuar).

 

Partnerë të projektit

3 komuna Ohri, Struga dhe Debërca janë partnerë në realizimin e projektit. roli i komunave ishte pjesëmarrja aktive në implementimin e projektit dhe t'i vendosin në dispozicion të gjitha dokumentat dhe të dhënat aktuale të cilët janë të ndërlidhura me prolemin që e trajton i njëjti.

 

 

 

 

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor