Punimi i dokumentacionit teknik për kanalizimin fekal për komunën Vevçan dhe vendbanimet Veleshtë(një pjesë), Podgorc, Oktis dhe Belicë e Poshtme

Qëllimi i projektit është të përpunohet dokumentacion teknik për kanalizimin fekal për komunën Vevçan dhe vendbanimet Veleshtë (një pjesë), Podgorc, Oktis dhe Belica e Poshtme, me çka do të arrihet zgjidhje teknike nëpërmjet së cilës do të mund të ndërtohet 20km sistemi i kanalizimit për bartjen e ujërave të zeza nga ky mikro rajon. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Ministrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal për vitet 2010 dhe 2011.

 

Rezultatet

- U përgatit projekti themelor;

- U krye revizioni i projektit themelor;

- Prezantimi publik i projektit para anëtarëve të Këshillit të rajonit planor

 

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor