Promovimi i prodhimeve bujqësore dhe qumështore në rajonin planor Jugperëndimor

Partnerë

13 Komunat nga rajoni planor Jugperëndimor (Struga, Ohri, Kërçova, Dibra, Makedonski Brod, Zajazi, Osllomej, Plasnica, Drugova, Vevçani, Qendra Zhupë, Debrca dhe Vraneshtica).


Qëllimet e projektit Qëllimet e projektit janë zhvillimi i bujqësisë dhe nxitja e zhvillimit rural përmes edukimit të bujqëve dhe prodhuesve qumështor në rajonin planor Jugperëndimor dhe promovimi i produkteve të njohura të RPJP. Projekti përfshin më shumë aktivitete  siç janë trajnimet, furnizimi i laboratorëve bashkëkohore për kontrollimin e kualitetit të tokës, bashkimin e prodhuesve me qëllim të shkëmbejnë përvojat në lidhje me prodhimin e ushqimittë shëndetshëm. Projekti është i financuar përmes Programeve për zhvillim të barabartë rajonal të Ministrisë për vetëqeverisje lokale dhe Byrosë për zhvillim rajonal për vitet 2010 dhe 2011.

Rezultatet

- U trajnuan mbi 0 prodhues të rajonit për tema të rëndësishme të bujqësisë, prodhimit të qumshtit dhe prodhimit të ushqimit organik;

-U botuan doracak për ushqim të shëndetshëm dhe prodhimit të qumshtit për 100 prodhues;

-U botua Publikim për prodhimet karakteristike të Rajonit me baza të të dhënave për rreth 100 prodhues në 8000 kopje në katër gjuhë;

-U furnizuan 5 (pesë) laboratorë bashkëkohor për kontrollimin e kualitetit të tokës - që janë të vetmit e këtij lloji në Republikën e Maqedonisë;

-U krijua një UEB portal të prodhuesve të Rajonit me bazën e të dhënave të tyre në katër gjuhë www.agrojugozapadmk.com;

-U krye prezantimi me degustim të produkteve karakteristike të rreth 100 prodhuesve të Rajonit.

 

 


zemjodelski01
zemjodelski02
zemjodelski03
Ajvar_I_drugo_3
Kosnica_ovosja
Obuka
Ovosje_Pcenka_Kromid

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor