FTESË PËR KONFERENCË

F T E S Ë

 

Të nderuar,

 

Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor Ju fton në "Konferencën ndërkombëtare për zhvillim të barabartë rajonal në rajonin planor Jugperëndimor" e cila do të mbahet në datë 27 dhe 28 qershor 2019 në Hotel Drim në Strugë. Konferenca realizohet si aktivitet në kuadër të projektit: "Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv" - e financuar nga Agjencia zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim dhe Ministrinë për vetëqeverisje lokale.

 

Qëllimi i Konferencës ndërkombëtare është të shkëmbehen praktikat e mira në sferën e zhvillimit të barabartë rajonal dhe të nxitet bashkëpunim dhe rrjetëzim të aktorëve kryesor të rajonit dhe më gjerë të cilët kontribuojnë në zhvillimin rajonal.

 

Në kuadër të konferencës dy ditore janë përfshirë 6 sesione tematike, 3 gjatë sesionit plenar dhe 3 blloqe tematike.

 

Agjendën detale për konferencën Ju a dërgojmënë shtojcë të kësaj Ftese.

 

Ju lutemi ta konfirmoni pjesëmarrjen Tuaj në konferencë më së voni deri në 25.06.2019 në tel. 072-316-883 dhe (046) 701-005 ose në e-mail valon.kaba@southwestregion.mk.

 

 

 

Me respekt,

 

Qendra për zhvillim të

Rajonit planor Jugperëndimor

Udhëheqës

M-r Mirjana Lozanoska

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor