SHQYRTIM PUBLIK

Јавен Увид по Нацрт Извештајот за стратегиската оцена на животната средина по Нацрт-Регионалниот план за управување со отпад за Југозападниот регион

 

Shqyrtim publik

Draft versioni i Vlerësimit Strategjik të Ambientit Jetësor për draft versionin e Planit Rajonal për menaxhim me mbeturina në rajonin Jugperëndimor

Përmbledhje teknike (në gjuhën shqipe)

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor