Punëtori për projekte rajonale

Me qëllim që të arrihet kordinim më i mirë gjatë planifikimit të aktiviteteve për implementimin e Programit për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor (2015-2019), Qendra për zhvillim, bashkë me aktorët kryesor të Rajonit të përfshirë në zhvillimin rajonal, organizuan punëtori planifikuese, në të cilën janë përcaktuar masat që do të implementohen në katër sferat prioritare nga ky dokument programor. Mbi 40 pjesëmarrës nga komunat, biznes sektori, arsimi dhe kultura, si dhe nga organizatat joqeveritare, më detajisht, biseduan për operacionalizimin e qëllimeve afatmesme, (në sferën e zhvillimit ekonomik, arsimit dhe sferën sociale, turizmin dhe kulturën dhe mbrojtjen e ambientit jetësor), përmes propozimit të idejava konkrete për projekte.

На планирачката работилница беа утврдени над 50-тина идеи кои тимот од Центарот за развој ги прочисти, меѓусебно ги поврза и обликува во потесна листа од трисетина предлози од кои, во следниот период,  се очекува да бидат развиени регионални проекти. Оваа листа, согласно законските одредби (што произлегуваат од Законот за регионален развој), ќе се најде на разгледување пред Советот за развој на Југозападниот плански регион, по што се очекува истата да биде финализирана.

Тимот на Центарот за развој, се очекува,  до 15-ти декември за подготви неколку регионални проекти што ќе бидат доставени до Бирото за регионален развој, а за кои со утврдениот Буџет на РМ за 2016 г., се издвоени нешто помалку од 28 милиони денари. Согласно развојните определби на Владата на РМ, средствата за регионален развој за следната година, се удвоени од триста на 600 милиони денари, со тенденција за понатамошен раст.

Интенција е на Центарот за развој,  да бидат развиени и други проекти, согласно утврдената листа на приоритети, а кои ќе бидат доставени кај донаторската заедница, односно Европската Унија, Програмите за погранична соработка со Албанија и Грција и другите потенцијални извори на финансирање.

 

Plan_4.jpg Plan_2
Plan_1

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor