Vlerësim strategjik

Të nderuar,

Në pajtim me nenin 65 (6) nga Ligji për ambient jetësor (gaz. zyrtare e RM nr.53/05,81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10 dhe 51/11) Qendra për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor filloi procedurën për realizimin e Vlerësimit strategjik për dokumentin planor strategjik "Programi për zhvillim të rajonit planor Jugperëndimor 2015-2019".

 

Për atë qëllim i përgatitëm dokumentet vijuese:

 

- Vendim për realizimin e Vlerësimit strategjik

- Të dhëna për organin i cili e përgatit dokumentin planor

- Qëllimet e rajonit planor Jugperëndimor

- Harta e rajonit planor Jugperëndimor

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor