PBG Projekte

Takim pune me konsulentët e angazhuar nga ana e GIZ RED Programit me qëllim që të ndihmohet në punimin e aplikacioneve të projekteve për 5 projektet e përzgjedhura me të cilat do të aplikohet për grant në shumë prej 50.000 euro. Mjetet e pakthyeshme janë siguruar nga ana e GIZ RED dhe Agjencisë Zvicerane për zhvillim dhe bashkëpunim. Në periudhën vijuese aplikacionet do të punohen për projektet në vijim:

-          Ndërtimi i urës në lumin Sateska në fshatin Koroshisht;

-          Ndërtimi i sistemit të kolektorit nga Gradishte në Shën Naum;

-          Ndërtimi i stacionit pastrues në fshatin Trpejca;

-          Ndërtimi i stacionit pastrues në Qendër Zhupë;

-          Punimi i Kost-benefit analizës për sistemin e kolektorit në Kërçovë.

 

giz-pbg-1.jpg giz-pbg-2
giz-pbg-3 giz-pbg-4

© 2011 - Qendra për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor